Over de Protestantse Gemeente Amsterdam-Noord

De Ark, de Bethelkerk en de Nieuwendammerkerk zijn de drie kernen van  wijkgemeente Amsterdam Noord. Allen met een eigen identiteit en geschiedenis, maar gedreven vanuit een gezamenlijke visie.
Noord verandert. Er is veel nieuwbouw en de samenstelling van de buurt ontwikkelt zich. Als wijkgemeente zetten wij ons in voor de buurt, voor de sociale cohesie, verdraagzaamheid en bezinning. We zijn er voor alle generaties – zowel de nieuwkomers als de oorspronkelijke noorderlingen. Met een gedreven groep mensen – Diaconaal opbouwwerkers, tienerwerkers, pioniers en predikanten – zetten wij ons in voor de toekomst van Noord. Waar iedereen mag zijn en een kans krijgt. Wij geloven in Noord.

De Ark

In de Ark is de diaconie Amsterdam Noord gevestigd. Zie voor activiteiten  Diaconie Noord 

De voormalige kern van de Ark is samengegaan met de kern van de Bethelkerk en viert en werkt als kern Ark-Bethel nu in de Bethelkerk 

Bethelkerk

De kern Ark-Bethel is een open geloofsgemeenschap. We laten ons inspireren door bijbelse verhalen, de protestants-christelijke traditie, en door ontmoetingen, niet alleen met elkaar maar ook met de mensen om ons heen.

Nieuwendammerkerk

De Nieuwendammerkerk is een bijzondere plek aan de rand van de stad. Waar mensen al eeuwen de verbinding tussen hemel en aarde en gemeenschap met elkaar zoeken en vieren.

Protestantse Kerk

De Protestantse wijkgemeente Amsterdam Noord is onderdeel van en handelt naar de richtlijnen van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Kerk in Nederland.

Samenwerkingen

Als Protestantse Kerk in Amsterdam-Noord hebben wij een warme band – en werken wij vaak samen – met verschillende organisaties die zich in ons stadsdeel inzetten voor naastenliefde en zingeving.

Zinnig Noord

Zinnig Noord is een open community voor zingeving in Amsterdam Noord.

Diaconie Noord

Diaconie Noord organiseert verschillende activiteiten om verbinding te creëren en mensen op weg te helpen.

Dovenpastoraat

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat zet zich in voor een kerk waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen.

Leefkringhuis Noord

Het Leefkringhuis helpt volwassenen en kinderen uit Amsterdam Noord bij alle mogelijk voorkomende problemen.

Voedselbank in Noord

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. De Voedselbank helpt deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Pastoraat verstandelijk beperkten

Het Pastoraat Verstandelijk Beperkten werkt actief mee aan integratie tussen kerken en mensen met een verstandelijke beperking.