Mirjam Sloots voorgedragen als nieuwe predikant voor Noord

Op 8 oktober is tijdens de kerkdiensten in de Bethelkerk en de Nieuwedammerkerk gemeld dat de Kerkenraad Amsterdam-Noord (KAN) ds. Mirjam Sloots (foto) wil voordragen als de nieuwe predikant voor Amsterdam-Noord. Als de voordracht wordt goedgekeurd wordt zij de nieuwe vaste predikant voor de Ark/Bethelgemeente en krijgt ze daarnaast een taak op het gebied van kerkvernieuwing in heel Amsterdam Noord.

Op dit moment is ds. Mirjam Sloots werkzaam als predikant in Koog-Zaandijk en als predikant/projectleider Huis van Verbinding Oostelijke Eilanden Amsterdam (Oosterkerk).

Gemeentevergadering 15 oktober
Op zondag 15 oktober zal na afloop van de kerkdienst in de Bethelkerk een gemeentevergadering worden gehouden waarin kennis gemaakt kan worden met de voorgestelde kandidaat en waarin aan de gemeenteleden gevraagd zal worden formeel in te stemmen met deze voordracht. De gemeentevergadering begint om 12:00 uur. Een ieder die zich betrokken voelt bij de protestantse kerk in Amsterdam Noord, waar naast de Nieuwendammerkerk en de Ark/Bethelgemeente ook Zinnig Noord en de Diaconie Noord in participeren, is welkom.

Als de leden van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Noord met de voordracht instemmen, zal deze doorgestuurd worden naar de Algemene Kerkenraad van Amsterdam, die dan een definitief besluit zal nemen over het beroepen van de kandidaat.

Korte terugblik op gevolgde procedure
Nadat het visiedocument voor de Protestantse Gemeente Amsterdam-Noord eind 2022 was vastgesteld is begin van dit jaar begonnen met het opstellen van een profiel voor een nieuwe predikant. Afgelopen februari was daarvoor ook een gemeentebijeenkomst belegd. Aansluitend is een beroepingscommissie samengesteld met vertegenwoordigers van alle vier bij de Protestantse Gemeente Amsterdam-Noord betrokken gemeenschappen. Vervolgens is de vacature gepubliceerd.

Binnen de aanvankelijk vastgestelde termijn waren er geen reacties binnengekomen, De termijn is toen voor onbepaalde tijd verlengd. Nadat 7 tot 8 personen interesse hadden getoond is besloten om de sluitingsdatum te plaatsen op eind augustus. Uiteindelijk hebben 6 personen op de vacature gereageerd. Op basis van de binnengekomen sollicitaties is besproken met 3 kandidaten

Keuze van de beroepingscommissie

De commissie heeft na het voeren van gesprekken met deze gesprekken vanuit een volle overtuiging unaniem gekozen om één kandidaat ter advisering voor te leggen aan de KAN. Het advies van de commissie luidt: “Haar persoon en ervaring sluiten erg goed aan bij het profiel. In de Oosterkerk was zij geestelijk moeder van activiteiten zowel op het vlak van kerkvernieuwing als op het snijvlak van kerk en samenleving. Tegelijk heeft ze ook aan de verwerkelijking daarvan zelf actief bijgedragen, ‘met de voeten in de klei.’ Ze straalt een vrolijk enthousiasme en een authenticiteit uit die mensen kunnen motiveren. Ze heeft laten zien te kunnen verbinden en is een bouwer. Haar kunstenaarschap en haar affiniteit met symbolen sluiten goed aan bij activiteiten van Zinnig Noord. Ze heeft veel belangstelling voor het betrekken van kinderen en jongeren. Haar ervaring, wel grootstedelijk, maar niet uitsluitend ‘stads’, sluit goed aan bij de werkelijkheid van Noord, en tijdens het gesprek opperde ze meerdere aansprekende ideeën, passend op de Noordse context, voor kerkvernieuwing naar binnen en naar buiten.”

Nadat een positief klikgesprek had plaatsgevonden met ds. Paula de Jong, die samen met de nieuwe dominee het predikantenteam van Protestants Amsterdam Noord zal vormen, heeft de KAN op 3 oktober unaniem besloten het advies van de beroepingscommissie over te nemen en -met vreugde- aan de gemeente voor te leggen.

Vervolg
Op 15 oktober is er dus gelegenheid kennis te maken met de kandidaat en wordt aan de gemeente gevraagd formeel met de voordracht in te stemmen.
Als het oordeel van de gemeente positief is, bestaat vervolgens nog de mogelijkheid voor gemeenteleden om tot 5 dagen na deze datum bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure. Het is goed om hierbij op te merken dat gemeenteleden na 15 oktober geen bezwaar meer kunnen indienen tegen het advies van de beroepingscommissie en de voordracht van de KAN van de betrokken kandidaat, wel kan nog bezwaar gemaakt worden tegen de gevolgde procedure.
Bezwaar maken kan door voor 21 oktober een bericht met de redenen voor het bezwaar te sturen naar de scriba van de KAN (scriba-kerkenraadAMSNoord@hotmail.com).

Als er geen bezwaren binnen komen zal aan de Algemene Kerkenraad van Amsterdam gevraagd worden de kandidaat officieel te beroepen. Nadat hiermee is ingestemd en de kandidaat het beroep accepteert zal worden gekeken naar een datum voor de bevestigingsdienst. Het is de intentie dat de nieuwe predikant start op 1 januari 2024.