Nieuwsbrief van de Kerkenraad: “De blik vooruit”

De Kerkenraad Amsterdam Noord heeft op 29 september het plan “De blik vooruit: een toekomstbestendige kerk in Amsterdam Noord” vastgesteld. Over dit plan is afgelopen maanden intensief gesproken met alle gemeenschappen. De kerkenraad was unaniem enthousiast, met grote dank aan de commissieleden die o.l.v. Bram Schriever zo goed hebben geluisterd en geschreven, t.w. Corry Weltevreden namens Nieuwendam, John Grin namens Ark-Bethel, Deborah van Stuijvenberg namens Diaconie Noord en Jonatan Bartling namens Zinnig Noord.

 

Keuzes voor de toekomst 

Op basis van dit breed gedragen plan zijn belangrijke keuzes gemaakt door de kerkenraad. De financiële en personele gevolgen daarvan moeten nog wel goedgekeurd worden door de Algemene Kerkenraad.

We gaan inzetten op versterking van de bestaande kernen Nieuwendam en Ark-Bethel. Dat gaat hand in hand met vernieuwing, door opnieuw de kracht van het evangelie te ontdekken, zódat mensen die er niet van (willen) weten zich uitgenodigd voelen mee te gaan doen. Per locatie en gemeenschap ziet dat er verschillend uit.

Zo willen we:

• Zinnig Noord ontwikkelen als plek voor nieuwe vormen van geloof en inspiratie.

• Samen met de diaconie werken aan een vorm van christelijk gemeenschappelijk leven in/rond de Ark.

• Samenwerken met o.a. Hoop voor Noord in het ontwikkelen van andersoortige vieringen in Nieuwendam of de Ark.

• De Bethelkerk ontwikkelen tot een plek waar mensen en groepen uit de buurt zich welkom voelen, gevoed door christelijke spiritualiteit.

 

Predikanten en pastor

In het plan wordt ook aangegeven wat de gevolgen zijn voor het professionele team van Noord. Naast de predikant van de Nieuwendammer kern wordt een nieuwe predikant aangetrokken voor de kern Ark-Bethel. Beide predikanten krijgen voor de helft van hun aanstelling de opdracht om vorm te geven aan de vernieuwing zoals hierboven aangegeven. Daarnaast zal voor 4 dagen per week een pastor worden gezocht voor heel Noord. Het profiel voor beide functies wordt afgeleid uit de visie en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad om de beroepingsprocedure in gang te mogen zetten.

 

Zinnig Noord en verbouwen Bethelkerk

Zinnig Noord gaat de komende jaren steeds meer deel uitmaken van Protestants Noord, zowel financieel als inhoudelijk.

Voorts zal flink worden geïnvesteerd in het verbouwen van het gebouw van de Bethelkerk om naast het noodzakelijke onderhoud invulling te geven aan nieuwe functies. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de plannen die vorig jaar zijn gemaakt door Fred Heidinga.

 

Hoe verder 

De besluiten van de Kerkenraad Amsterdam Noord zijn een belangrijke stap vooruit, maar zijn nog niet definitief. De Algemene Kerkenraad zal hopelijk in november akkoord gaan met de extra personele inzet, de profielen en de beroepingsprocedure. Ook moet één en ander worden goedgekeurd binnen de PKA begroting.

Dan kunnen we aan de gang met het vervolg. Onder andere wordt dan een beroepingscommissie samengesteld. We hopen dat in juli 2023 de nieuwe predikant/ vernieuwer en pastor kunnen starten. We zijn blij dat ds. Bara van Pelt tot die tijd haar werk voor de Ark-Bethel wil blijven vervullen en uiteraard ds. Paula de Jong voor de Nieuwendammerkerk naast de bredere werkzaamheden die zij al doet voor de vernieuwing.

 

Nieuwe voorzitter en scriba

De kerkenraad is blij twee nieuwe enthousiaste bestuursleden te hebben gevonden die bij zullen dragen aan het vervolg. Het zijn Wieger Stoel als nieuwe voorzitter, sinds kort bewoner van Noord en Kees Bezemer als nieuwe scriba die al lang lid is van de Nieuwendammerkerk. Zij zullen beide worden bevestigd als ambtsdrager in de dienst van 11 december a.s. in de Nieuwendammerkerk o.l.v. van ds. Paula de Jong.

We zullen u de komende tijd via Drieluik op de hoogte blijven houden. Als u het hele Plan wilt lezen, neem dan even contact op met de scriba.

Lezen kan ook via deze link